Cplus · 2012/11/21 0

C++中类里面定义 静态成员变量的问题

类的静态数据成员在 类内只能声明,定义和初始化必须在类外
可以这样

class a
{
int aa;
static int aaa; //静态数据成员声明
};
int a::aaa=10; //静态数据成员的定义和初始化